About: llinmorris

Website:
Bio:

Social Media:Twitter | Facebook

Posts by llinmorris:

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Magical Christmas Journey

“Dim ond dyddiau sydd i fynd tan y Nadolig ac mae Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn brysur iawn yn gwneud anrhegion Nadolig hyfryd ar gyfer yr holl fechgyn a merched da ond mae mor brysur fel bod arno angen help!”

Dewch i ymuno â ni ar ‘Daith Hudolus y Nadolig’ sy’n llawn pleserau a rhyfeddodau!

Mae Siôn Corn a’i gyfeilion bach yn rhedeg ychydig yn hwyr o ran trefnu holl anrhegion y plant ar gyfer y Nadolig eleni. Felly mae angen rhywfaint o HELP arno! Cyfle i sortio, pacio a chael hwyl.
Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl ac os ydych yn llwyddo, efallai y bydd rhywun arbennig eisiau rhoi diolch i chi.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr yn galw yn y parc am hoe fach a lluniaeth ac efallai y bydd ganddo amser i ddweud helo wrth yr holl fechgyn a merched bach.

A yw eich plant wedi ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn eto? Mae amser o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â’ch llythyrau i’w postio yn y blwch llythyrau hud at Siôn Corn.

A yw eich plant wedi bod yn dda neu’n ddrwg eleni? Bydd Siôn Corn yn gwybod!

Ar agor o ddydd Mawrth 3 Rhagfyr hyd at ddydd Sadwrn 23 Rhagfyr.

Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig: Ysgolion / Grwpiau Cymunedol (o leiaf 15 ym mhob grŵp)
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 3pm.
Cysylltwch â 01554 742418 i archebu slot amser ar gyfer eich grŵp.

Dydd Sadwrn a dydd Sul a 23 Rhagfyr yn unig: Y Cyhoedd. Rhaid archebu lle.
Ar yr awr bob awr rhwng 10am a 4pm.

Pris fesul plentyn £15.00

Tra byddwch yn y parc, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar y gweithgareddau eraill sydd gennym yn ystod eich ymweliad a pheidiwch ag anghofio ymweld â’r Ffair Nadolig Draddodiadol hyfryd ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd a dydd Sul 1Rhagfyr.
**********************************************************************************

“It’s days before Christmas, Father Christmas and his Elves are very busy making lovely Christmas gifts for all the good boys and girls but he is so busy he needs some help!”

Come join us on our ‘ Magical Christmas Journey’ full of treats and surprises!
Father Christmas and his elves are a little late in sorting out all the children presents for Christmas this year. So he needs some HELP! There will be sorting, fixing and having fun.
Lots of Christmas cheer and if you succeed there might be someone wanting to thank you.

Father Christmas and his elves will be popping by the park for a quick rest and some refreshments, he might just have time to say hello to all the little boys and girls.

Have your children written their letters to Father Christmas yet? There is still time. Make sure you bring your letters along to post in the magic letterbox for Father Christmas.

Have your children been good or bad this year….Father Christmas will know!

Open from Tuesday 3th December through to Monday 23rd December

Monday to Friday only: Schools/Community Groups (minimum of 15 per group)
On the hour every hour between 10am – 3pm
Please contact 01554 742418 to book your group time slot

Saturday & Sunday & Dec 23rd only: General Public. Booking essential
On the hour every hour between 10am – 4pm

Cost per child £15.00

**************************
Whilst in the park make sure you have a look at the other activities we have during your visit and don’t forget to visit the lovely Traditional Christmas Fayre which is on Saturday 30th November and Sunday 1st December.

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Taith Hudolus y Nadolig: Magical Christmas Journey

Brecwast gyda Sion Corn: Breakfast with Father Christmas

Brecwast gyda Sion Corn: Breakfast with Father Christmas

Brecwast gyda Sion Corn: Breakfast with Father Christmas

Breakfast with Father Christmas

Father Christmas is coming to Pembrey Country Park!

Come along and join Father Christmas for breakfast at Yr Orsaf while he takes some time out from his busy workload getting all the presents made for all the little boys and girls for his deliveries on Christmas Day
Enjoy a lovely cooked breakfast, if you have been good this year Father Christmas will pop in and if you have been really good, he might just have an early Christmas present for the little boys and girls.
To book your place, please contact our elves on 01554 742368
Bookings are for all guests.

Sorry we cannot accommodate anyone into Father Christmas’s dining room without a booking for breakfast. (Adults & Children)
£8.95 each
All guests must book a breakfast

Every Saturday and Sunday in December & 23rd & 24th December
***********************************************************************************************************************

Mae Siôn Corn yn dod i Barc Gwledig Pen-bre!

Dewch draw i ymuno â Siôn Corn am frecwast yn Yr Orsaf dra ei fod yn cymryd peth amser allan o’i lwyth gwaith prysur yn paratoi’r anrhegion i’r holl fechgyn a merched bach ar gyfer Ddydd Nadolig

Mwynhewch frecwast hyfryd wedi’i goginio. Os ydych chi wedi bod yn dda eleni bydd Siôn Corn yn galw heibio ac os ydych chi wedi bod yn dda iawn, efallai y bydd ganddo anrheg Nadolig gynnar i’r bechgyn a’r merched bach.

I archebu’ch lle, cysylltwch â’n elffyn ar 01554 742368

Mae archebion ar gyfer yr holl westeion.
Mae’n ddrwg gennym na allwn adael unrhyw un i ystafell fwyta Siôn Corn heb archebu i frecwast. (Oedolion a Phlant)
£ 8.95 yr un
Rhaid i bob person archebu brecwast

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Brecwast gyda Sion Corn: Breakfast with Father Christmas

Meet & Greet Father Christmas

Meet & Greet Father Christmas

Meet & Greet Father Christmas

Father Christmas

Christmas is for seeing the joy on children’s faces.
Father Christmas and his elves will be ready to meet all the children on the ‘nice’ list in his magical log cabin, on selected dates in December.
He arrives on Saturday 30th November through to 24th December. Your children can also personally deliver their letter to Father Christmas himself and receive a gift.(if they are on the “nice” list)
No booking required

£5.00 per child

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Meet & Greet Father Christmas

Traditional Christmas Fayre

Traditional Christmas Fayre

Ffair Nadolig Draddodiadol / Traditional Christmas Fayre

 

Ffair Nadolig Draddodiadol yn Parc Gwledig Pen-bre
30ain Tachwedd a 1af Rhagfyr
Dewch i ymuno â ni am garolau, Siôn Corn a llawer o stondinau
Byddwn ar agor rhwng 10am a 4pm bob dydd

**************************************************************************
Traditional Christmas Fayre at Pembrey Country Park
30th November & 1st December
Come and join us for carols, Father Christmas and lots of stalls
We will be open from 10am – 4pm each day

christmas fayre

Check out the other great festive activities that will be hosted at Pembrey Country Park by following us on Twitter, catch our photos and images on instagram and stay up to date on Facebook.

Traditional Christmas Fayre

Subscribe To Our Newsletter

Keep up to date with our blog posts and the latest news from EventsnWales.

You have Successfully Subscribed!